VHD Set: Hyper-V 2016’da Shared Virtual Disks

Okuma süresi - 4 dk.


Windows Server 2016 ile karşımıza çıkan yararlı yeniliklerden biri de sanal disklerin yeni formatıdır. Bu yeni format VHD Set (VHDS) olarak adlandırılmaktadır. Birden fazla sanal makine tarafından tek bir sanal diskin aynı anda kullanılmasını sağlar. Bu özellik, paylaşılan diskler tüm sanal cluster node’ler için kullanılabilir olması gerektiğinde, quest cluster senaryolarında (file cluster, SQL Server AlwaysOn FCI, vb.) kullanılır. VHD Set teknolojisi, shared VHDX özelliğinin yerini alacak şekilde tasarlanmıştır ve bir LUN’un birkaç VM’ye sunulması için sanal HBA ve SAN’ın yapılandırılmasını gerektirmez.

Windows Server 2012 R2’de guest clustering özelliklerini sağlamak için shared virtual disk olarak Shared VHDX kullanılıyordu. Ancak, Paylaşılan VHDX’in bazı dezavantajları vardı.

  • Boyutu değiştirmek veya Shared VHDX’i migrate etme imkanı yok.
  • VHDX yedekleme, checkpoints veya replication desteklenmiyor.

VHDS bu kısıtlamalara sahip değil ancak yalnızca Windows Server 2016 çalıştıran VM’de kullanılabilir.

VHDS aşağıdaki yeni özellikleri desteklemektedir.

  • Host-level düzeyinde yedekleme ve çoğaltma desteği sunabilir.
  • VHD uçtan uca size değişimi yapılabilir. (VM’yi durdurmadan)
  • Hot disk migrate desteği bulunuyor.
  • .vhds dosyaları için checkpoints oluşturulabilir.

Yeni bir VHD Seti oluşturmak için, Hyper-V Yöneticisi’nin grafik menüsünde New -> Virtual Disk’i seçin. VHD Setini disk formatı olarak belirtin, ardından diskin türünü (fixed or dynamic), dosya adını, konumunu ve boyutunu seçin.

PowerShell’i kullanarak da diski oluşturabilirsiniz:

New-VHD –Path c:\clusterstorage\vmstorage01\DynamicDisk.vhds -SizeBytes 40Gb -Dynamic

Bir disk oluştururken vhds dosya uzantısını belirtmek yeterlidir ve PowerShell otomatik olarak VHD Setini oluşturacaktır. VHD Set formatı bir disk oluştururken, iki dosya olarak görünür.

  • .avhdx – veri içeren bir disk dosyası (fixed ve dynamic olabilir)
  • .vhds – guest cluster nodes arasındaki etkileşimi koordine etmek için küçük bir (260 KB) meta veri dosyası

VHDS kullanan cluster node nasıl oluşturulacağına dair bir örneği inceleyelim.

İki yeni VHD Seti oluşturalım. İlki, cluster quorum için Witness disk olacak ve ikincisi data diski olacak. Örneğin, cluster iki VM ile temsil edilir. Her sanal makineye hem VHD Setlerini bağlayın. Bunu Hyper-V grafik arayüzünden veya PowerShell ile yapabilirsiniz.

Add-VMHardDiskDrive -VMName VMCL01 -Path “c:\ClusterStorage\SharedDisk\VM_Quorum.vhds” -SupportPersistentReservations
Add-VMHardDiskDrive -VMName VMCL01 -Path “c:\ClusterStorage\SharedDisk\VM_Shared.vhds” -SupportPersistentReservations
Add-VMHardDiskDrive -VMName VMCL02 -Path “c:\ClusterStorage\SharedDisk\VM_Quorum.vhds” -SupportPersistentReservations
Add-VMHardDiskDrive -VMName VMCL02 -Path “c:\ClusterStorage\SharedDisk\VM_Shared.vhds” -SupportPersistentReservations

Her sanal sunucuya Failover Clustering özelliğini yükleyin.

Install-WindowsFeature -Name Failover-Clustering -IncludeManagementTools -ComputerName VMCL01
Install-WindowsFeature -Name Failover-Clustering -IncludeManagementTools -ComputerName VMCL02

Diskleri initialize yapın.

get-disk |? OperationalStatus -Like “Offline” | Initialize-Disk

NTFS partition’ları oluşturun.

New-Volume -DiskNumber 1 -FileSystem NTFS -FriendlyName Quorum
New-Volume -DiskNumber 2 -FileSystem NTFS -FriendlyName Data

Şimdi bir cluster oluşturmalısınız.

Uyumluluk kontrolü yapın.
Test-Cluster VMCL01,VMCL02

Cluster oluşturma
New-Cluster -Name FSCluster01 -Node VMCL01,VMCL02 -StaticAddress 192.168.0.50
(Get-ClusterResource |? Name -like “Cluster Disk 1″).Name=”Quorum”
(Get-ClusterResource |? Name -like “Cluster Disk 2″).Name=”Data”

Witness diski belirtin.
Set-ClusterQuorum -DiskWitness Quorum

Cluster Shared Volume ekleyin.
Get-ClusterResource -Name Data | Add-ClusterSharedVolume

Doğru yaptıysanız, iki node bulunan cluster yapısını görebilirsiniz.

Paylaşılan VHDX’i VHD Set’e dönüştürebilirsiniz. Dönüştürme, Convert-VHD cmdlet’ini kullanarak çevrimdışı gerçekleştirilir. Disk kullanılmamalıdır ve tüm VM’lerden ayrılmalıdır.

Convert-VHD “С:\ClusterStorage\SharedDisk\old.vhdx” “С:\ClusterStorage\SharedDisk\new.vhds”

Dolayısıyla, Windows Server 2016’da VHD Seti, sanal HBA ve sanal SAN ağı gibi karmaşık teknolojileri kullanmadan bir cluster yapısı oluşturulmasına izin verir.