Exchange server’da disconnected posta hesaplarını yönetme

Okuma süresi - 4 dk.


Bir Exchange mailbox veya Active Directory kullanıcı hesabı silindiğinde, mailbox hemen silinmez ve bir süre mailbox database üzerinde depolanır (varsayılan olarak 30 gün). Yönetici bu posta kutusundaki verileri kurtarabilir veya başka bir kullanıcıya atayabilir. Bu makalede, silinen posta kutularının türleri ve bu posta kutularının Exchange 2010-2016’daki yönetim ve geri yükleme yöntemleri hakkında başlıklar paylaşacağım.

Bir Exchange posta kutusu iki bölümden oluşur. Birincisi, Active Directory kullanıcı hesabı (bir posta kutusunun tüm yapılandırma verileri attributes içinde depolanır) ve posta kutusunun kendisi Exchange mailbox veritabanında bulunur. Silinen bir Exchange posta kutusu (‘devre dışı bırak’ demek daha doğru olabilir) bir veritabanında saklanan ancak herhangi bir AD hesabına bağlı olmayan bir posta kutusu durumundadır. İki tip silinmiş Exchange mailbox vardır.

  • Disabled – Posta Kutularını Disable-Mailbox or Remove-Mailbox cmdlet’leri kullanılarak devre dışı bırakılır (birincisi bir hesaptan bir posta kutusunu devre dışı bırakır ve ikincisi de AD hesabını siler)
  • Soft Deleted – Posta kutusundan sonra storage’ye kaydedilen posta kutularının kopyaları başka bir mailbox veritabanına taşınır. Böylelikle, veriler posta kutusunun başka bir veritabanına aktarılmasından önce veya sonra oluşabilecek sorunlardan ek koruma sağlar.

Silinen posta kutularının her iki türü de, yönetici tarafından belirtilen son kullanma tarihinden önce Exchange veritabanında depolanır. Bir posta kutusunun silindiği süre, Limits -> Keep deleted mailboxes for days (Exchange 2013 ve Exchange 2010 için aşağıdaki ekran görüntüleri) altındaki her bir Exchange veritabanının ayarlarında belirtilir.

Tüm Exchange veritabanlarında bulunan tüm silinmiş posta kutularının listesini görüntülemek için şu komutu çalıştırın.

Get-MailboxDatabase | Get-MailboxStatistics | Where { $_.DisconnectReason -eq “Disabled” } | ft DisplayName,Database,DisconnectDate,MailboxGUID

Silinen posta kutularını tek bir veritabanında bulmanız gerekiyorsa aşağıdaki komutu çalıştırın.

Get-MailboxStatistics –database Lon-DB1 | Where { $_.DisconnectReason -eq “Disabled” } | ft DisplayName,Database,DisconnectDate,MailboxGUID

SoftDeleted durumuna sahip silinmiş posta kutularının listesi aşağıdaki komut kullanılarak elde edebilirsiniz.

Get-MailboxDatabase | Get-MailboxStatistics | Where { $_.DisconnectReason -eq “SoftDeleted” } | ft DisplayName,Database,DisconnectDate,MailboxGUID

Silinmiş posta hesapları Exchange veritabanından nasıl temizlenir?

Belirtilen süre boyunca, Exchange silinmiş posta kutularını otomatik olarak veritabanından temizler. Ancak, devre dışı bırakılmış posta kutuları hala bir veritabanında yer kaplar. Bu nedenle toplu kullanıcı geçişleri veya silmeleri sırasında, bu posta kutularını kaldırmaya zorlamak ve böylece posta veritabanlarında yer açmak gerekebilir.

Devre dışı bırakılmış bir posta kutusunu veritabanından kalıcı olarak silmek için, silinmiş posta kutusunun MailboxGUID’sini belirten Remove-StoreMailbox cmdlet’i içinde kullanabilirsiniz.

Remove-StoreMailbox -Database Lon-DB1 -Identity “2532944e-8eeb-4c7e-8bd3-ee2a223b071e” -MailboxState Disabled

Exchange organization’u içindeki tüm devre dışı bırakılmış mailbox’ları silmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Get-MailboxDatabase | Get-MailboxStatistics | where {$_.DisconnectReason -eq “Disabled”} | foreach {Remove-StoreMailbox -Database $_.database -Identity $_.mailboxguid -MailboxState SoftDeleted}

Belirli bir veritabanında taşıma işleminden sonra kalan posta kutusu kopyalarını silmeniz gerekiyorsa, aşağıdaki komutu çalıştırın.

Get-MailboxStatistics –Database Lon-DB1 | Where-Object {$_.DisconnectReason –eq “Softdeleted”} | ForEach {Remove-StoreMailbox –Database $_.database –identity $_.mailboxguid –MailboxState Softdeleted –Whatif

Silinmiş mailbox’ı bir kullanıcıya bağlama

Silinen bir posta kutusu aynı veya başka bir Active Directory hesabına bağlanabilir (açık olarak, hesabın bir posta kutusu olmamalıdır). Bir posta kutusunu aynı hesaba bağlamak için şu komutu çalıştırın.

Connect-Mailbox -Identity “KullanıcıAdı” -Database Lon-DB1 -User KullanıcıAdı

Aynı işlemi EAC arayüzünden gerçekleştirebilirsiniz. – Exchange Admin Center -> Recipients -> Connect a Mailbox.

Silinen posta kutusunu başka bir kullanıcının posta kutusuna bağlama

Silinen bir posta kutusundaki veriler, New-MailboxRestoreRequest cmdlet’ini kullanarak başka bir kullanıcının varolan bir posta kutusuna geri yüklenebilir.

New-MailboxRestoreRequest -SourceDatabase Lon-DB1 -SourceStoreMailbox “SilinenKullanıcıAdı” -TargetMailbox “TaşınacakKullanıcıAdı”